MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn, enerzijds, het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.

De Belgische wetgever heeft deze richtlijn geïntegreerd in de wet die van toepassing is op de verzekeringen, de zogenaamde Twin Peaks II wet van 30 juli 2013, aangevuld door drie Koninklijke Besluiten van 21 februari 2014. De Circulaire wet van de FSMA van 16 april 2014 vult deze reglementering aan en expliciteert ze. Deze wet werd van kracht op 30 april 2014.

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften zijn de gedragsregels die worden toegepast door ons kantoor voor al onze activiteiten van verzekeringsbemiddeling (makelaar en consultant) de volgende:

Communicatie

U beschikt over verschillende kanalen om met ons te communiceren: telefoon, afspraak, fax, website en e-mail.

Gebruik van talen

Onze werktalen zijn de volgende: Nederlands, Frans en Engels.

Inschrijving bij de toezichthouder

Anglo Belge Special Risks nv/sa is ingeschreven onder het nummer ‘024283 A’ in de categorie “verzekeringsmakelaar” van het register der verzekeringsbemiddelaars gehouden door de FSMA, waarvan de zetel zich bevindt in de in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt hier de website van de FSMA raadplegen.

Toegestane activiteiten

Anglo Belge Special Risks nv/sa is officieel erkend voor de takken die terug te vinden zijn op de website van de FSMA onder de rubriek ‘Groep van activiteiten Niet-Leven en ‘Leven’.

Toetreding tot buitengerechtelijke klachtenregeling

Ons kantoor stelt alles in het werk om aan uw verwachtingen te voldoen. In geval van problemen of voor verdere inlichtingen blijven wij steeds te uwer beschikking. Indien u een klacht heeft omtrent een bepaalde dienstverlening die we niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@anglobelge.com.

Indien nodig kunt u nadien contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel te:

Square de Meeûs 35
1000 Brussel
T +32 2 547 58 71
F +32 2 547 59 75
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Beheer van belangenconflicten

Het beleid van Anglo Belge Special Risks nv/sa luidt als volgt: indien een niet te voorkomen belangenconflict zich voordoet en dit niet door het beleid of de procedures van Anglo Belge Special Risks nv/sa kan worden geregeld, wordt de stand van zaken aan de betrokken partijen toegelicht. Hoe dan ook is het beleid erop gericht om telkens in het belang van de klant te handelen en dit zonder afbreuk te doen aan de rechten van de partijen.

Mogelijke belangconflicten typen

  1. De bemiddelaar wordt verondersteld een financiële winst te realiseren of een financieel verlies te lijden, ten koste van de klant
  2. De bemiddelaar heeft een belang in het resultaat van de bemiddelingsdienst die hij aan de klant levert en die verschillend is van de interest van de klant in het  eindresultaat.
  3. De bemiddelaar wordt aangezet om de belangen van een andere klant te bevoorrechten in de plaats van de betrokken klant.
  4. De bemiddelaar heeft dezelfde professionele activiteit als de klant
  5. De bemiddelaar ontvangt van een andere persoon dan de klant een voordeel dat in relatie staat met de bemiddelaarsdienst naar de klant toe en dit onder de vorm van een geldsom, goederen of diensten, anders dan de commissies  of de normale kosten die tegenover deze dienst staat.

Remuneratie

Anglo Belge Special Risks nv/sa nv/sa ontvangt vergoedingen in de vorm van commissies betaald door verzekeraren.

Deze commissie komt overeen met een percentage van de verzekeringspremie die kan variëren al naar gelang de takken. De percentages waarvan sprake is worden bepaald tussen Anglo Belge en de verschillende verzekeraars waarmee hij samenwerkt op basis van “ bemiddelingsovereenkomsten ”.

Voor aanvullende informatie gelieve contact op te nemen met info@anglobelge.com.

Données financières

Anglo Belge Special Risks sa/nv

Ondernemingsnr.: 0415981926
FSMA: 024283 A
RPR: 0415.981.926 Antwerpen
BNP Paribas Fortis 240-0002113-80
IBAN BE47 2400 0021 1380
BIC GEBA BE BB